Tag Archives: Carnet

Carnet 8

Trại Bồ Đề Đôi khi nắng qua mái hiên làm ta nhớ – Trịnh Công Sơn – Hòa bình lập lại, vua trả lại gươm báu, rời trại Bồ Đề về Đông Kinh. Mười năm nước Việt loạn lạc binh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Carnet | Thẻ | 5 phản hồi